la importancia de la experiencia de empleado
29
Nov

A importancia de traballar unha boa experiencia de empregado

Escoitarías xa mil veces falar da experiencia do usuario, experiencia de marca, experiencia do consumidor… e é que desde fai xa bastante anos empresas potentes como Google ou  Apple concentraron os seus esforzos en xerar experiencias nos seus clientes que marquen unha diferenza fronte á súa competencia, de tal forma que un produto de similares características, en dúas marcas distintas, pode acabar sendo valorado de forma moi diferente en función da experiencia personalizada que xera a marca. É dicir, as marcas e empresas esforzáronse moito por xerar experiencias para os clientes finais.

Con todo, é probable que non che soe tanto iso da experiencia do empregado, e é que as empresas empezaron a interesarse por isto máis recentemente. É dicir, xa non só buscan xerar experiencias nos clientes finais, senón no día a día dos seus propios traballadores.

Nos últimos anos, as empresas déronse conta da importancia que teñen os seus empregados e que só ofrecéndolles experiencias enriquecedoras lograrán o crecemento e desenvolvemento que esperan. É así que se comezou a aplicar a Employee Experience ou Experiencia do Empregado nos departamentos de Recursos Humanos das empresas.

Que é a experiencia de empregado

Hai distintas formas de definir o que é a experiencia do empregado, pero podemos resumilo no impacto que teñen as distintas interaccións dos traballadores coa organización, de forma  acumulativa, ao longo de toda a súa traxectoria profesional dentro de una mesma empresa, é dicir, desde que se incorporan á mesma ata que terminan o seu traballo nela. O termo Employee Experience ten como obxectivo final motivar e reter aos empregados na empresa. 

Ata fai non tanto ofrecer salarios competitivos, diferentes beneficios ou cuestións relacionadas co que se chama o salario emocional era suficiente para atopar e reter talentos. Con todo hoxe en día xa non é tan sinxelo e estas propostas son tan só o comezo das negociacións. Agora, para conseguir e reter talento, as empresas deben satisfacer as necesidades dos seus empregados, algo que en moitas ocasións pasa por gozar dunha forma sinxela e flexible de traballar, tarefas apetitivas, un bo clima laboral, posibilidade de mellorar as súas habilidades actuais ou sentir respecto e recoñecemento polo traballo desempeñado.

Como podemos conseguir unha boa experiencia de empregado

Ata o de agora moitas empresas limitábanse a realizar unha serie de enquisas, especialmente para valorar o clima laboral, e no mellor dos casos, realizar algunha dinámica de team building. A realización de enquisas si pode ser útil a condición de que vaia acompañada de medidas concretas que satisfagan as necesidades detectadas nas mesmas, algo que incrementará a motivación e o respecto dos empregados. Con todo, estas adoitan ser medidas que funcionan só a curto prazo, porque a longo prazo o que necesitamos é conseguir a satisfacción dos empregados entendida de forma holística.

analisis experiencia empleado

As empresas que xa están afeitas a crear experiencias para os seus clientes terán máis facilidades á hora de incorporar a experiencia de empregado, xa que na súa base é similar. Debemos partir da detección das necesidades, desexos, actitudes e motivacións do empregado adaptando as técnicas que utilizamos cos clientes aos propios empregados.

No noso caso é algo que integramos totalmente na nosa metodoloxía, polo que un dos servizos que ofrecemos é precisamente a creación desa experiencia de empregado. A través do Design Thinking podemos elaborar ese mapa da experiencia do empregado e traballar coa empresa en deseñar accións que satisfagan as necesidades dos seus empregados presentes e futuros.

Para iso debemos obter información sobre os nosos empregados e dividilos en tantos perfís diversos como sexa necesario para atender as súas necesidades particulares, as cuestións xeneralizadas non funcionan ben, así que a segmentación é o primeiro paso.

A continuación debemos obter información sobre a súa experiencia ideal, cales son as súas necesidades, que buscan, que podemos achegar nós como empresa e en que podemos axudarlles.

O punto anterior é interesante tamén para traballar a nosa imaxe para novos empregados, xa que é habitual que busquen información sobre a empresa, opinións en distintas páxinas ou redes sociais, etc. Debemos crear unha boa imaxe que transmita a experiencia que ofrecemos e aplicala correctamente na empresa para manter a nosa reputación.

Para manter esa reputación temos que conseguir que o empregado se identifique coa empresa, a súa cultura, os seus valores, os seus principios e que se sinta, non só parte dela, senón unha peza imprescindible dentro dela, algo que incrementará o seu sentido de pertenza ao equipo.

Tamén é importante establecer o tipo de relación empresa-empregado que queremos ter: máis vertical, máis horizontal, totalmente aberta ou non, que políticas se queren implantar… e todo iso comunicalo coa maior transparencia posible, mantendo os compromisos que se estableceron.

Todo o anterior é máis fácil realizalo se utilizamos algunha ferramenta como o Employee Journey Map da que falamos noutras ocasións, e que é unha adaptación do Customer Journey Map á área de recursos humanos, que nos permitirá analizar o camiño dos nosos empregados desde que contactan á compañía ata que terminan o seu paso por ela, de tal forma que nos permitirá detectar aqueles puntos que debemos potenciar e aqueloutros que debemos reforzar por ser puntos débiles nos que fraqueamos como empresa.

Beneficios dunha boa experiencia de empregado

beneficios experiencia empleado

Do mesmo xeito que unha boa experiencia do consumidor xera unha relación estreita e fiel coa marca, unha boa experiencia do empregado tamén xeran un maior vínculo coa empresa. Este é o principal beneficio que obteñen as empresas que traballan a experiencia do empregado, xa que ao coidar aos seus propios traballadores, estes sentiranse máis parte da empresa, traballarán mellor e máis a gusto e os resultados veranse ao longo da cadea ata chegar ao cliente final.

Tamén se viu que mellora moito a produtividade, xa que ao reter o talento a persoa desempeñará o mesmo posto durante un tempo, mellorando as súas habilidades no desenvolvemento das súas tarefas, perfeccionándoas cada vez máis e sendo cada vez máis eficiente.

O feito de estar tempo nun mesmo posto e repetir as tarefas tamén permite que os empregados poidan detectar oportunidades de mellora nunha tarefa ou mesmo oportunidades de mercado que agora mesmo non se están aproveitando, xa que o seu coñecemento e experiencia no seu posto de traballo daralles unha visión que non se pode obter desde outros postos ou mandos.

A retención do talento fomenta a estabilidade dos equipos de traballo, o que a longo prazo permite construír climas de traballo cunha maior confianza, mellorando as relacións entre as persoas e permitindo detectar problemas antes de que ocorran, para incorporar solucións ou diminuír conflitos.

Por último, canto máis tempo pasa un traballador na empresa máis seguro se sinte no seu posto de traballo e na estabilidade do mesmo, o que por unha banda lle achega tranquilidade na súa vida persoal e por outro se sinte valorado pola propia empresa. Isto é algo que en momentos de incerteza, como pode ser o actual, é moi importante e que xa comentamos cando falamos da pandemia do coronavirus e como afectou os equipos de traballo.

A boa experiencia do empregado empeza na fase de selección e recrutamento dun novo empregado, continúa na fase de incorporación ao equipo e á empresa e segue tamén despois da súa desvinculación da mesma, é por iso que as empresas debemos traballar tamén para que a persoa que se vai da organización sexa un portavoz que contribúa a transmitir unha boa imaxe de marca de nós a través de mensaxes positivas no mercado.

Leave a Reply

Skip to content