Análise do usuario

Calquera dos nosos proxectos de innovación empeza por analizar que persoas interveñen no proceso, o comportamento destas persoas e a detección das súas necesidades reais ou insights. A partir de aquí poderemos deseñar produtos, servizos, procesos ou experiencias de usuario únicas, as cales poderemos testear cos nosos usuarios antes de saír ao mercado.

Ás persoas polo xeral cústanos identificar necesidades reais e tendemos a quedarnos nas aparentes, pero é importante profundar ata chegar a eses insights ou causas raíz, xa que se o facemos, poderemos levar a cabo proxectos máis disruptivos e con maior probabilidade de éxito no tempo. Como dicía Henry Ford: “Se lle preguntase á xente que quería, dixéronme que cabalos máis rápidos”.

Para iso desenvolvemos estudos de análises do usuario, estudos de comportamento do consumidor ou estudos de mercado ad hoc para todo tipo de organizacións. Neles combinamos tanto investigación cualitativa como cuantitativa en escalas moi diversas (desde a análise dun perfil de usuario concreto ata o de toda a cadea de valor asociada a un produto ou servizo) e en diferentes momentos do proceso de innovación.

Investigación Cuantitativa

Dentro as técnicas de investigación de mercados podemos distinguir entre técnicas cualitativas e cuantitativas, as cales nos axudan a analizar un contexto, problema ou situación preguntando directamente ás persoas implicadas. 

A través dun estudo mediante enquisas, podemos obter información representativa sobre o noso obxecto de estudo que nos axude a xerar solucións adaptadas ao noso target e replicables en públicos similares.

Investigación Cualitativa

Utilizamos técnicas de investigación cualitativa como focus groups, observación participante ou entrevistas en profundidade para facer unha análise do mercado, cadea, grupo ou consumidor. 

Mentres que a investigación cuantitativa permítenos coñecer que pasa, a investigación cualitativa axúdanos a comprender por que pasa, profundando nas necesidades, actitudes, motivacións e desexos do noso público obxectivo.

Ferramentas para a análise do usuario

Unha vez recollida a información sobre os usuarios coas técnicas anteriores, que veñen do ámbito da Psicoloxía, necesitamos analizala e preparala para poder levar a cabo un proceso de innovación.

Para iso hai unha serie de ferramentas moi sinxelas que nos permitirán, de forma moi intuitiva e inclusiva, innovar co usuario no centro do proceso. Algunhas destas ferramentas son o Buyer Persona, o Mapa de Empatía ou o Customer Journey Map.

foto de @manu_seo

Casos de éxito en análise do usuario

Skip to content