21
Set

Os algoritmos en innovación

Un algoritmo, máis aló de ser un conxunto de regras ou pasos que permiten solucionar unha problemática ou realizar unha operación, pode ser unha ferramenta de estudo sumamente útil para que as organizacións consigan ver problemáticas máis aló das obvias, coñecendo como é o proceso na toma de decisións dos actores involucrados.es posible que ao falar dos algoritmos pensemos en Intelixencia Artificial (IA) e como pode ser integrada para a educación, o sistema de sanidade, financeiro ou comercio, entre moitos outros sectores.
Con eles poderiamos coñecer a toma de decisión na compra dos consumidores así como oportunidades que lle proporcionan valor a usuarios, empresas e organizacións.

Os algoritmos e a innovación en saúde

Algunhas industrias como a da saúde beneficiáronse destas ferramentas para identificar como están a ser diagnosticadas e tratadas as persoas que padecen algunha condición ou enfermidade. Isto é importante xa que se poden empregar para detectar áreas de oportunidade nos sistemas de saúde, previr enfermidades, facilitar ás persoas a chegada oportuna a un tratamento ou facer máis eficiente o gasto en saúde, ao dirixir os recursos físicos, informativos e económicos ás áreas necesarias.

Algunhas recomendacións para obter un bo algoritmo de diagnóstico é ter clara a problemática, xa sexa que se note un aumento no volume de pacientes con algunha enfermidade ou condición, cambios no uso dalgún tratamento ou inclusive a procura de melloras. Posteriormente suxírese realizar unha boa investigación para saber máis sobre a problemática, identificando os actores relevantes que poderían proporcionar información que valide ou rexeite as hipóteses expostas.

Debido á complexidade do sector, é necesario contar con equipos que poidan ofrecer unha visión integral, con coñecemento de deseño sistémico e análise de datos,  xa que non é tarefa fácil obter as motivacións polos que as persoas deciden buscar atención de saúde.

É necesario identificar que tipo de atención buscan e realizar un detallado seguimento do proceso ata a súa chegada ao diagnóstico e tratamento, xa que se require empatizar tanto con pacientes, médicos, técnicos e os stakeholders involucrados na área, enfermidade e obxectivo do estudo.

algoritmo-innovación-salud

Técnicas de análises para construír algoritmos

Existen moitas técnicas para obter información de valor para facer un algoritmo, unha delas é a entrevista en profundidade coas persoas relevantes e fóra da contorna de saúde, como o son pacientes, familiares e/o persoas a cargo do coidado, todo iso para identificar como foi o seu proceso ata chegar ao diagnóstico; aquí imos identificar barreiras e oportunidades como o son as de acceso, informativas, educativas, #etc…

Outro grupo de interese son as persoas que se atopan dentro do sector saúde, xa sexan de atención directa a pacientes ou non, dependerá do obxectivo ou hipóteses previamente expostas; neste caso poderanse identificar as barreiras, necesidades, oportunidades desde a perspectiva destes actores. É moi usual que se analice a información por medio de perfís ou persoas, isto axudaranos a dirixir as mensaxes adecuadas conforme á devandita información.

Unha vez que temos a investigación, o seguinte paso é analizar e detectar patróns, polo xeral imos detectar algúns conforme ao perfil dos actores e unha das recomendacións para trasladar a información obtida é a través dun mapa visual onde se mostre o camiño para tomar decisións, as accións que se toman, os tempos nos que adoitan ocorrer ditas accións, barreiras ás que se enfrontan os involucrados.

Xa sexan de diagnóstico ou elección de tratamento, facer isto de forma visual, vai permitir non só analizar mellor a información para os seguintes pasos senón que transmitir os achados obtidos de forma concreta e sintetizada.

Os algoritmos adoitan e poden estar acompañados dun journey map que nos permite coñecer a detalle a experiencia dos pacientes ou no seu caso de consumidores e así mellorar a experiencia que se vive ao longo do seu roteiro por algunha enfermidade ou molestia.

Aínda que, xa obtivemos a información, é importante analizala para así identificar e xerar os insights que nos van a abrir o camiño facía as oportunidades e as ideas que axudarán a cumprir o obxectivo proposto.

Leave a Reply

Skip to content