7
Mai

Os equipos multidisciplinares (II)

As vantaxes derivadas do traballo con equipos multidisciplinares veñen dadas polas interaccións entre os membros que os conforman. Neles non se soen establecer niveis de xerarquía, o que require que o/s líder/es que xurdan deben manexar ben a organización das tarefas, os tempos e os debates, para poder extraer tódolos beneficios que poden dar de si este tipo de grupos de traballo.

Por unha banda, a diversidade de puntos de vista aportados por cada un dos membros vai mellorando consecutivamente o resultado alcanzado en cada fase. Cando se trata dun problema ou dunha decisión, o dispor de diferentes perspectivas acelera ou adianta futuros problemas e escenarios posibles, facilitando a toma de decisións en base a argumentos máis completos.

Por outra banda, neste tipo de equipos de traballo soe aparecer o fenómeno da sinerxia. En cada interacción ou reunión do equipo xérase moita máis información e máis valiosa da que aportaría cada un dos membros de maneira individual, o cal é, sen dúbida, un bo argumento para apostar por eles.

Desta maneira acadanse mellores resultados, xa que ó traballar con equipos conformados por profesionais de diferentes disciplinas, a calidade do traballo vese incrementada. As aportacións de cada membro do equipo poden ser complementadas polas dos demais, conseguindo así abordar o proxecto en cuestión desde unha perspectiva integral.

En relación á toma de decisións, os equipos multidisciplinares aportan un valor engadido xa que as decisións, que deben ser acadadas por consenso, son manexadas e valoradas desde diferentes perspectivas.

Ademais, en términos xerais, estes equipos son un medio eficiente para realizar proxectos e tarefas. A súa conformación crea un escenario de colaboración que permite ás persoas de diferentes áreas intercambiar información, desenvolver novas ideas, solucionar problemas e coordinar proxectos complexos.

Nun primeiro momento prodúcese un maior consumo de tempo que nunha tarefa grupal máis homoxénea (polo establecemento de lazos e tipos de interaccións, polo debate sobre as diferentes puntos de vista do problema, porque costa máis chegar a un acordo entre os membros, etc.). Sen embargo, nas seguintes fases redúcense os tempos e conseguintes custos ó adiantarse futuros problemas ós que van poñendo solucións con maior antelación. Ademais, o reparto das tarefas en función da disciplina axuda a diminuír o tempo investido en investigar áreas que se descoñecen, garantindo con iso un mellor resultado.

Como vedes, os beneficios derivados do traballo en equipos multidisciplinares son moitos e compensan as dificultades que poden xurdir durante o mesmo. Nós témolo claro, e ti?

Leave a Reply

Skip to content